Avís legal

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, us fem coneixedor que les vostres dades personals que poden estar en aquesta comunicació, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil BENEITO & FAURE LIGHTING, SL, (d’ara endavant la Companyia) NIF: B-63378673 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 36331, Foli 0019, Full Número 285323, Inscripció 1a. La finalitat daquest fitxer és gestionar i atendre els serveis sol·licitats.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen al present Avís Legal, així com de cadascun dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis , productes o ús de zones de la pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la pàgina, procedint a abandonar-la.

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina per fer activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les condicions establertes en aquest Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no fer activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

La Companyia actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, i no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a aquestes condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i la licitud dels mateixos.

La Companyia podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que pugui considerar contrari a allò expressat en el present Avís Legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures derror o que el lliure ús dels mateixos per lusuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon ús o mal d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la pàgina, sigui quina sigui la finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de la Companyia.

ENLLAÇOS O LINKS

La pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines que pertanyen a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de la Companyia. En qualsevol cas, la Companyia no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

La Companyia recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de la Companyia ho haurà de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. La Companyia es reserva el dret d’oposició a activar enllaços amb el vostre lloc web.

MENORS D'EDAT

El contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris de més de 16 anys. La Companyia recorda els usuaris majors d’edat, que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

La Companyia els informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

RESPONSABILITATS

La Companyia no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la pàgina.

Els danys que puguin causar-se als equips de lusuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis que s’ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviades a la Companyia per mitjà de la Pàgina oa la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus dactuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

BENEITO & FAURE LIGHTING, SL posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web de la nostra titularitat la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.

Per això s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes en aquestes i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.

Les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers, manuals o automatitzats registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota titularitat de la Companyia, que utilitzarà per a la gestió adequada de la relació contractual

Us informem que podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili de la Companyia ubicat a: C/THOMAS EDISON, NUM.4. 08430-LA ROCA DEL VALLÈS (BARCELONA)

Podeu ampliar la informació sobre la nostra política de privadesa a l’enllaç annex: Política de Privadesa.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la companyia.

La navegació per la pàgina deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel vostre proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzades amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la pàgina.

La Companyia administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura firewall de compliment estricte. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se que la confidencialitat i la privadesa de la informació no estan compromeses.

FUR

Aquest Avís Legal es troba redactat en castellà, i està sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la pàgina les parts, amb l’acceptació del clausulat establert al present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents.

Desplaça cap amunt